Природа    Археология    Музеи    История на региона    Красива България

Wonderland Bulgaria

   КЛИМАТ

   Климатът е умерноконтинентален, силно повлиян от Черно море, както и от въздушните потоци, нахлуващи от Средиземно море.

   Температурният режим се характеризира със следните по-важни особености:
    - средноянуарска температура: -2oС;
    - средноюлска температура: 23.1оС;
    - средногодишна температура: 12.3оС

 TПреобладаващи са северозападните ветрове - 24%. Средната скорост на преобладаващите ветрове е около два пъти по-висока от средната за страната. Поради тази причина вятърът, особено през студената част на годината, е съществено препятствие за пълноценно целогодишно използване на крайбрежието за рекреационни цели, без коригиращи съоръжения. През топлото полугодие - април-август, преобладават източните ветрове, свързани с дневния морски бриз. Има проявления и нощният бриз със западна посока. Неговата средна скорост е 2-3 пъти по-малка (1-2 м/сек). Ветровете през зимата са североизточни, а през летния период - югозападни.

   Режимът на облачността е пряко свързан с атмосферната циркулация, която по нашето Черноморие е най-активна през зимата, затова тогава е и максимумът на облачността. През периода ноември-февруари тя е средно 7.0 десети. През пролетта количеството й постепенно намалява, а през лятото е минимална - от 2.6 до 2.8 десети. През октомври количеството й започва да се увеличава. Средният годишен брой на ясни дни е 82, с максимум през лятото - 15 дни месечно, и минимум през зимата (февруари), когато ясните дни са средно 2.7 бр.

 Близостта на големия воден басейн благоприятства изпарението и наличието на голяма влажност на въздуха през цялата година. Средната продължителност на засушаванията през лятото и есента е 17-28 дни, а през зимата и пролетта - 14-15 дни. Често месеците юли, август и септември са изцяло засушливи, тъй като падналите валежи са незначителни.

   Много важен елемент за природния потенциал на района е слънчевото греене. Действителната му продължителност е 2100-2200 часа годишно. Максималната му продължителност е през юли и август, като още през май две трети от времето между 9-10 и 14-15 часа е слънчево.

   Черноморието е близо до южната граница на ултравиолетовия комфорт. При определени условия то предоставя реални възможности за хелиотерапия от март до октомври и оптимални възможности през април-септември, като през юни-август даже е налице излишък от ултравиолетова радиация.

   МОРСКИ ВОДИ

   По своя химичен състав и по физиологичното си действие морската вода се отнася към хлорно-натриевите и горчивите сулфатно-магнезиеви води. Според концентрациите на солите - до 18 г/л, водите на Черно море се отнасят към слабо солените. От солевия състав най-голям процент има натриевият хлорид - 75%, следван от магнезиевите, сулфатните, калциевите и карбонатните соли. Морската вода по своя състав има рекреационно значение

   ЛИНКОВЕ

   Български национални паркове
   Съкровищата на древните траки
   Долината на тракийските владетели
   История на българия